ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

portfolio

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
5. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
6. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΙΩΝ – ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ.
7. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Φ.Π.Α.
8. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
10. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.
11. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
12. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Project
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Σπυρίδων Γκούμας
4 Εβδομαδες
44 Ωρες/εβδομαδα
400
Category
university university university university university