ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2

Αποστολή του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 του Ιδρύματος είναι η παροχή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ικανοποίηση των αναγκών των καταρτιζόμενων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Ειδικότερα, συνοψίζοντας, ο σκοπός του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ είναι:

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιμόρφωσης συνεχιζόμενης επαγγελματικής αρχικής κατάρτισης και συμπληρωματικής εξειδίκευσης επιδοτούμενης ή μη, στον χώρο των γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Η ανάληψη, ο συντονισμός και η διεκπεραίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων παροχής επαγγελματικών γνώσεων και συνεχιζόμενης κατάρτισης κατά προτεραιότητα σε πτυχιούχους ΑΤΕΙ-ΑΕΙ.

Η εκτέλεση προγραμμάτων και σεμιναρίων, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης που υποβάλλονται από τα μέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Η προσέλκυση και η εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης από κοινοτικούς και άλλους πόρους.

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός και Αθλητισμός
 • Παιδαγωγικά
 • Πληροφορικής
 • Οικονομίας και Διοίκησης
 • Τουρισμός και Παροχής Υπηρεσιών
 • Τεχνικά και Μεταφορών

Δραστηριοποίηση

1
3

Οι Επιστημονικοί Τομείς Δρστηριοποίησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 2 είναι κυρίως:

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Επαγγελματική Κατάρτιση.

 • Διασύνδεση τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της παραγωγής και της κοινωνίας
 • Διασύνδεση τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με τις ανάγκες της παραγωγής και της κοινωνίας
 • Τεκμηρίωση των αναγκών και ανάπτυξη μεθόδων μετάδοσης γνώσεων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Διεπιστημονική προσέγγιση και αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας από τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες που υπάρχουν σήμερα.
 • Εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 • Συνεργασία με δημόσιους και αναγνωρισμένους ιδιωτικούς φορείς της Τέχνης και του Πολιτισμού σε θέματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21 Ιουνίου 1994 (94/C229/01) σχετικά με την πολιτιστική και καλλιτεχνική διάσταση της παιδείας καθώς επίσης και της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μέρος τρίτο, τίτλος IX, Μάστριχτ, 7 Φεβρουαρίου 1992).
 • Εισαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με σύγχρονες μεθόδους.
 • Επεξεργασία και διατύπωση προγραμμάτων στους τομείς της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και των μεθόδων οργάνωσης τους. Εκπόνησης σπουδών υψηλού επιπέδου (μεταπτυχιακής στάθμης).
.
1
university university university university university