Πρακτική Άσκηση στην ειδικότητα

Πληροφορίες

  • Υποχρεωτικό
    10
    Η

Σκοπός

  • Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εμπέδωση των γνώσεων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.

Περίγραμμα Μαθήματος

  • Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τέλος του Ζ’ εξαμήνου και εφόσον ο σπουδαστής καλύπτει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, σε χώρους παραγωγής (Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Τράπεζες, Δημόσιο) και γενικά σε χώρους συναφείς προς την ειδικότητα

Πρόγραμμα Διαλέξεων

Βιβλιογραφία