ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Σεμινάρια επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου ΑΕΙ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Σεμινάρια επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου ΑΕΙ»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, κατά τις εργάσιμες ημέρες, στη διεύθυνση : Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω, Αθήνα. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται: Για τη θέση: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ του Έργου με τίτλο : «Σεμινάρια επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας».

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής αιτήσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται η ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος της αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση ή την ένσταση του υποψηφίου.

Ο φάκελος θα εμπεριέχει νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα ή απλά αντίγραφα πρωτοτύπων που συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση περί γνησιότητας των αντιγράφων.

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) και ιδιαίτερα του αρχείου εκπαιδευτών Σεμιναρίων επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας επιπέδου ΑΕΙ που τηρεί το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17/10/2016 και ώρα 15.00μμ.
Η αίτηση θα διατίθεται από την ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ . (www.kekkse.teipir.gr ).

Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΙΒΙΜ2, είτε με συστημένη επιστολή. Πιο συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου, κ.λπ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στη διεύθυνση ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. για το ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244 Αιγάλεω, είτε διά ζώσης στη Γραμματεία ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. 2ος όροφος Κτίριο Διοίκησης κα Σιγάλα.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των ενστάσεων, ως τελική ημερομηνία λήψης λογίζεται η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην ένσταση του υποψηφίου. Μετά το πέρας της ως άνω ημερομηνίας, οι ενστάσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΚΕΔΙΒΙΜ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Το ΚΕΔΜ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, δεν αναλαμβάνει δέσμευση ως προς τη σύναψη σύμβασης για λόγους που σχετίζονται με την πορεία ανάπτυξης του φυσικού αντικειμένου του Έργου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 5381333, 2105381556

Leave Your Comment

university university university university university